دانلود pdf کتاب Gastrointestinal Motility Disorders : A Point of Care Clinical Guide

[ad_1]

این راهنما بر پاسخ به سالات بیمار که به طور مکرر از ارائه دهندگان مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات دستگاه گوارش پرسیده می شود ، متمرکز است. علاوه بر این ، متن پزشکان را از طریق روشهای پیچیده تشخیصی و درمانی / مدیریتی برای اختلالات حرکتی ، از جمله آزمایشات عمومی و تخصصی ، شروع داروها ، عوارض جانبی در برابر داروها و عوارض بیماریها ، هدایت می کند. اختلالات حرکتی دستگاه گوارش: یک راهنمای بالینی برای مراقبت ، مرجع ارزشمندی برای پزشکان مشغول است که به بهترین پاسخ مبتنی بر شواهد در مورد سوالات مربوط به بیماران درون انگشتان نیاز دارند.

[ad_2]

دانلود کتاب Gastrointestinal Motility Disorders : A Point of Care Clinical Guide