دانلود pdf کتاب Food, Health and the Knowledge Economy : The State and Intellectual Property in India and Brazil

[ad_1]

این کتاب دریچه ای را باز می کند که چگونه دو کشور بلند پرواز – هند و برزیل – می خواهند به قدرت دانش در قرن 21 تبدیل شوند. همانطور که اقتصاد دانش به مفهوم سازی اقتصاد و جهت آینده آن ترجیح داده شد ، جستجوی ما برای درک نیز همان جهت را در همان کشورهای پیشرفته اقتصادی دنبال کرد. این کار باعث ایجاد کارهای زیادی شده است که باعث غفلت از کشورهایی شده است که مانند هند و برزیل سعی در جهش به سمت اقتصاد دانش دارند. موزاکا این انگیزه ها و روش هایی را که از آنها الهام گرفته است تعدادی از اصلاحات نهادی در هند و برزیل را بررسی می کند. نویسنده تحقیق در مورد نقشی را که دولت در شکل گیری سیستم های مالکیت معنوی مربوطه با توجه به بخش های دارویی و کشت و بیوتکنولوژی و درگیری های اجتماعی متعددی که در نتیجه رخ داده است ، ایفا می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Food, Health and the Knowledge Economy : The State and Intellectual Property in India and Brazil