دانلود pdf کتاب Fiscal Policies in High Debt Euro-Area Countries :

[ad_1]

این کتاب نقش سیاست مالی ملی را در گروه منتخب کشورهای منطقه یورو تحت اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) بررسی می کند. نویسندگان به ویژه واکنش نتایج حاصل از ادغام های مالی و توسعه در اقتصادهای کوچک باز در منطقه یورو را که تحت تأثیر بدهی های دولتی و خصوصی زیاد قرار دارند ، توصیف می کنند. نشان داده شده است که نتیجه اقتصاد کلان شوک های مالی به شدت با سطح بدهی ها مرتبط است. کشورهای منطقه یورو که در این نظر سنجی شامل یونان ، ایرلند ، ایتالیا ، هلند ، اسپانیا و پرتغال هستند ، در دوره نمونه 1999-2016 ، یعنی دوره EMU. ابزار اصلی اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق ، مدلهای خود متجاوز بردار ساختاری (VAR) ، از جمله مدلهای VAR پانل است. ادبیات موجود در این زمینه نیز به طور کامل بررسی می شود. یک موضوع دقیق تر مورد بررسی تأثیر احتمالی سیاست مالی آلمان بر اقتصاد کوچک انتخاب شده در منطقه یورو است. از منظر تکامل منطقه یورو به سمت اتحادیه کامل پولی و مالی ، نویسندگان همچنین اثرات شوک های م affectثر بر هزینه های دولت در منطقه را بر کل تولید و سایر متغیرهای اقتصاد کلان در دوره EMU بررسی می کنند. فصل پایانی کتاب به شواهدی در مورد تأثیر سیاست های ریاضت اقتصادی بر بازارهای کار اروپا طی یک سال گذشته می پردازد.

[ad_2]

دانلود کتاب Fiscal Policies in High Debt Euro-Area Countries :