دانلود pdf کتاب Energy Justice : Re-Balancing the Trilemma of Security, Poverty and Climate Change

[ad_1]

این کتاب مفهوم عدالت انرژی را به عنوان یک دستورالعمل متحد برای دانشمندان و دست اندرکاران در زمینه مسائل پیش روی نشاط از امنیت انرژی ، فقر و تغییر اقلیم ارائه می دهد. مک کالی استدلال می کند که عدالت باید در تعادل دوباره سیستم انرژی جهانی نقش اساسی داشته باشد و همچنین می تواند بی عدالتی های عمده در تولید و مصرف سیستم های انرژی جهانی را ارزیابی کند. نابرابری و نابرابری در دسترس بودن ، دسترسی و پایداری انرژی. این چارچوب را با استفاده از چندین مطالعه موردی در سراسر جهان برای سوخت های فسیلی و سیستم های جایگزین انرژی کم کربن جایگزین می کند. مک کالی همچنین یک نقشه راه برای عدالت انرژی ارائه می دهد که الهام بخش راه حل های جدیدی برای حباب ارتعاش انرژی است. این موارد شامل نحوه توزیع مجدد مزایا و بارهای حاصل از توسعه انرژی ، نحوه درگیر کردن “تولید کننده انرژی” جدید و نحوه شناخت افراد غیر نمایند. این کتاب برای دانشگاهیان و دانشجویان علاقه مند به مسائل مربوط به امنیت و عدالت در تصمیم گیری جهانی در زمینه انرژی جذاب خواهد بود. .

[ad_2]

دانلود کتاب Energy Justice : Re-Balancing the Trilemma of Security, Poverty and Climate Change