دانلود pdf کتاب Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016

[ad_1]

این کتاب با هفت قسمت در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول مربوط به محیط حاوی چهار قسمت است ، در حالی که قسمت دوم که شامل سه قسمت است ، مربوط به انرژی است. بخش اول به برخی از جنبه های اثرات هیدرولوژیکی گرم شدن کره زمین و تغییرات انسانی مربوط می شود. قسمت دوم با زیست محیطی سروکار دارد و در مورد گیاهان ، زیست توده و گونه های باکتری بحث می کند. بخش III بر محیط شیمیایی تمرکز دارد. بخش یک با قسمت چهارم در مورد محیط اجتماعی به پایان می رسد. بخش دو با قسمت V در مورد انرژی خورشیدی آغاز می شود. انرژی برق در قسمت ششم مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه گیری قسمت هفتم مربوط به بیوگاز است. این کتاب مورد توجه محققان و دست اندرکاران حوزه های منابع آب ، هیدرولوژی ، منابع محیطی ، مهندسی کشاورزی ، آبخیزداری ، علوم زمین و همچنین افرادی که در زمینه برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی فعالیت می کنند خواهد بود. دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کسانی که می خواهند درباره آب و محیط زیست و توسعه و مدیریت آنها تحقیق بیشتری کنند ، این کتاب را با ارزش می دانند.

[ad_2]

دانلود کتاب Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016