دانلود pdf کتاب Encyclopedia of Signaling Molecules :

[ad_1]

ویرایش دوم این دائرlopالمعارف شامل حدود 1000 فصل است و شامل هزاران مولکول سیگنالینگ مهم زیست شناختی است و محتوا براساس مفاهیم اصلی عملکرد آنها ، همراه با یافته های اولیه نوشته شده توسط برخی از متخصصان برجسته جهان است. این مولکول ها توسط رهبران شناخته شده در هر مولکول توصیف می شوند. فعل و انفعالات این تک مولکول ها در شبکه های انتقال سیگنال نیز بررسی خواهد شد. این دائرlopالمعارف دوره جدیدی در مروری بر مولکول های سیگنالینگ سلولی فعلی برای متخصص و همچنین غیر متخصص علاقه مند است. در حال حاضر ، بیش از 30000 ژن در ژنوم انسان وجود دارد. همه پروتئین های رمزگذاری شده توسط این ژن ها برای حفظ هموستاز به یک اندازه کار نمی کنند. درک هر چه بیشتر مولکول های مهم سیگنالینگ به طور قابل توجهی توانایی و آموزش علمی و تحقیقاتی ما را بهبود می بخشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Encyclopedia of Signaling Molecules :