دانلود pdf کتاب Egalitarianism in Scandinavia : Historical and Contemporary Perspectives

[ad_1]

این کتاب برابری طلبی در کشورهای اسکاندیناوی را از طریق مطالعات تاریخی گرا و مبتنی بر تجربیات درباره تغییرات اجتماعی و سیاسی مورد بحث قرار می دهد. این فصل ها به موضوعات مربوط به طبقه اجتماعی ، درگیری های سیاسی ، ظهور دولت رفاه ، سیاست های عمومی و مفهوم سازی برابری می پردازد. همکاران به طور مداوم نظرات موجود در مورد پیچیدگی اجتماعی و فرهنگی اسکاندیناوی را مورد بحث و چالش قرار می دهند. به عنوان مثال ، چه برابری طلبی در این ملت ها با سایر مظاهر معاصر برابری طلبی متفاوت است؟ آیا پرورش ایده استثنایی اسکاندیناوی در عصر بحران های اقتصادی و جهانی سازی معنی دار است؟ این کتاب همچنین حاکی از آن است که برابری طلبی صرفاً پیوندی میان ایده های خاص و تأثیرگذار روشنگری و الگوهای سیاست نیست ، بلکه جنبه ای از سازمان اجتماعی است که با اشکال خاص تنش سیاسی ، بسیج و حل تعارض و همچنین ارزش های فرهنگی نوظهور مانند خودمختاری فردی

[ad_2]

دانلود کتاب Egalitarianism in Scandinavia : Historical and Contemporary Perspectives