دانلود pdf کتاب Educational Achievement and Psychosocial Transition in Visually Impaired Adolescents : Studies from India

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را در زمینه مطالعات روی نوجوانان دارای نقص بینایی ارائه می دهد. این امر از طریق سه عنصر ناتوانی (اختلال بینایی) ، رشد روانی اجتماعی نوجوانان و دستاوردهای آموزشی آنها منجر می شود. این امر بر چگونگی حرکت این مفاهیم بر روی یکدیگر و تأثیر غیرقابل انکار بر یکدیگر تأکید دارد. نویسنده زمینه را با تأکید بر عدم موفقیت در نظریه های موجود در زمینه مطالعات معلولیت در برخورد با مسائل مربوط به نوجوانان آماده می کند. وی همچنین از رویکرد روان درمانی پزشکی برای معلولیت که ساختار اجتماعی آن را تضعیف یا نادیده می گیرد ، انتقاد می کند. این کتاب تجزیه و تحلیل مسائل بیشماری را تحت تأثیر قرار می دهد که بر رشد روانی اجتماعی نوجوانان دارای اختلالات بینایی تأثیر می گذارد ، که با روایت در محیط های آموزشی بیشتر تقویت می شود. همچنین به شدت نیاز به ایجاد آگاهی از اصول اخلاقی روابط انسانی و حقوق انسانی ، آگاهی اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی و مدنی را پشتیبانی می کند ، که می تواند نقش مهمی در اطمینان از رشد روانی اجتماعی سالم نوجوانان دارای اختلالات بینایی و اطمینان از شمولیت داشته باشد. .

[ad_2]

دانلود کتاب Educational Achievement and Psychosocial Transition in Visually Impaired Adolescents : Studies from India