دانلود pdf کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :

[ad_1]

این کتاب یک عمل و نظریه آموزش را بیان می کند که هدف آن تسهیل ظهور صلح پایدار و جوامع مقاوم در برابر جنگ در جوامع درگیری است. این کار را با بررسی نمایندگی جوامع مقاوم در برابر درگیری و روندهای پویای تعاملات آنها با ساختار اجتماعی بزرگتر انجام می دهد. اگرچه آموزش از حقوق بشر محسوب می شود ، اما طراحی سیاست های آموزشی ، مدل های آموزشی و برنامه های درسی در درجه اول امتیاز نخبگان ، چه دولت ها ، دانشگاهیان و یا بازیگران بین المللی است. این کتاب از روش دیگری برای آموزش حمایت می کند ، و برای درگیری بیشتر و مشاوره آزاد در مدل سازی چارچوب های آموزش تلاش می کند. براساس مطالعات موردی و مصاحبه با پزشکان ، محققان ، فعالان و سیاست گذاران ، لنزهای حل تعارض را برای مسائل مختلف آموزشی در جوامع شکننده اعمال می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :