دانلود pdf کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :

[ad_1]

این کتاب چگونگی شکل گیری تاریخ و سنت ها در سیاست تیمور و همچنین نقشی را که اندونزی و آسه آن برای آینده کشور بازی می کنند توضیح می دهد. این مقاله به دنبال درک یک سیستم سیاسی پیچیده است که قوانین سنتی و سیاست معاصر را با هم ادغام می کند و اثرات استعمار پرتغال ، استعمار جدید اندونزی ، مأموریت های سازمان ملل و دموکراسی انتخاباتی را بررسی می کند. این جلد همچنین به موضوعات گسترده تری مانند سیاست مدرنیزاسیون ، تقاضای توسعه و آموزش جوانان می پردازد. امکانات ارائه شده توسط رئیس جمهور جدید ، لو اولو ، و همچنین انتخابات پارلمانی آینده ، این پروژه را به یک کمک به موقع تبدیل می کند که زنده ماندن روند دموکراتیک و حزب سیاسی تیمور شرقی را تأیید می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :