دانلود pdf کتاب Dynamic Programming for Impulse Feedback and Fast Controls : The Linear Systems Case

[ad_1]

برنامه نویسی پویا برای بازخورد ضربه و کنترل های سریع شرح کنترل بازخورد را در کلاس ورودی های تکان دهنده ارائه می دهد. این کتاب به مسئله کنترل تکانه حلقه بسته مبتنی بر تعمیم تکنیک های برنامه نویسی پویا در قالب نابرابری های واریانس نوع همیلتون-ژاکوبی-بلمن می پردازد. این تمرینات و مثالهای مربوط به نرم افزار را ارائه می دهد ، مانند تکنیک هایی برای تنظیم مشکلات بد. همچنین مقدمه ای برای کاربردهایی مانند پویایی ترکیبی ، کنترل در زمان کوتاه تصادفی و مسیرهای بدون وقفه است. این کتاب خوانندگان را از طریق:

[ad_2]

دانلود کتاب Dynamic Programming for Impulse Feedback and Fast Controls : The Linear Systems Case