دانلود pdf کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

رفتار پویا مواد ، جلد 1 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM 2017 و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، جلد اول از نه کنفرانس ، به این حوزه مهم تحقیق و مهندسی کمک می کند. این مجموعه یافته های اولیه و مطالعات موردی را در مورد جنبه های اساسی و کاربردی مکانیک تجربی ارائه می دهد ، از جمله مقالاتی در مورد: تجسم کمی شکستگی و تکه تکه شدن

[ad_2]

دانلود کتاب Dynamic Behavior of Materials, Volume 1 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics