دانلود pdf کتاب Digital Capital : A Bourdieusian Perspective on the Digital Divide

[ad_1]

بر اساس این فرض که سرمایه دیجیتال به تنهایی یک سرمایه است و به همین ترتیب می تواند کمی و اندازه گیری شود ، نویسندگان این کتاب نحوه تعریف ، اندازه گیری و تأثیرگذاری سیاست سرمایه دیجیتال را بررسی می کنند.
این کتاب با استفاده از لنز Bourdieusian ، با بررسی کامل ایده سرمایه دیجیتال و معرفی مجموعه جدیدی از ابزارهای نظری برای تصور کامل آن ، سهم مهمی در این زمینه دارد. در برابر این زمینه نظری ، نویسندگان مجموعه ای از شاخص ها را پیشنهاد می دهند که می تواند برای اندازه گیری سرمایه دیجیتال در سطح فردی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت ، خوانندگان می آموزند که چگونه می تواند توسط سیاست گذاران برای رفع نابرابری های اجتماعی مبتنی بر محرومیت دیجیتالی شهروندان استفاده شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Digital Capital : A Bourdieusian Perspective on the Digital Divide