دانلود pdf کتاب Der Umgang mit Tod und Trauer in der Grundschule

[ad_1]

مرگ بخشی از زندگی است – همه ابتدا این جمله را امضا می کنند. اما اگر مرگ ناگهان واقعاً متعلق به زندگی شخصی باشد و مستقیماً شخصی را تحت تأثیر قرار دهد ، چه می شود؟ تابوی اجتماعی بر سر مرگ و عزاداری اغلب به خواسته های بیش از حد منجر می شود. این س exال اغراق آمیز به روشی خاص به کودکان و نوجوانانی منتقل می شود که نمی توانند بدون الگو الگوهای مقابله با غم را یاد بگیرند و بنابراین نمی توانند استراتژی های کافی برای مقابله با غم و اندوه تدوین کنند. حتی مدرسه نیز در چنین شرایطی به ندرت موفق به حمایت کافی از دانش آموزان خود می شود. این کتاب درست در این مرحله آغاز می شود و مفهوم عزاداری را بر اساس معیارهای اساسی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Der Umgang mit Tod und Trauer in der Grundschule