دانلود pdf کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben

[ad_1]

استقرار خارجی بوندسوهر موضوعی حقوقی و بحث برانگیز سیاسی است و امروزه می توان بوندسوهر را به عنوان یک ارتش در عمل توصیف کرد. در بسیاری از مأموریت های خارج از کشور ، سربازان نیز خدمات خود را در قلمرو ایالت خارجی به پایان رساندند. در عین حال ، عدم قطعیت حقوقی قابل توجهی در زمینه اعزام به خارج از کشور وجود دارد که می تواند بر اجرای وظیفه تأثیر منفی بگذارد. ارزیابی حقوقی به دلیل واقع شدن موضوع در تقاطع بین حقوق بین الملل و قانون اساسی پیچیده است. نویسنده این تقاطع ها را با تمرکز بر تحولات حقوقی و واقعی فعلی ارائه می دهد و راه حل های احتمالی را برای به حداقل رساندن عدم قطعیت های قانونی موجود نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben