دانلود pdf کتاب De Carthage à Lampedusa : La migration en Tunisie

[ad_1]

بر اساس آمار ملی معتبر و اخیر ، که با کارهای میدانی عمیق تکمیل شده است ، این کتاب تأملاتی مهم ، بعضاً متحرک درباره ابعاد جمعیتی ، تاریخی ، مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی مهاجرت در تونس مدرن را ارائه می دهد. نویسنده پس از یک بررسی جامع از این پدیده ، برخی از شخصیت های اصلی مهاجرت در تونس و به ویژه “غیرقانونی” ، مهاجر ، “چیبانی” یا “مغز در تبعید” را بررسی می کند. درباره اثرات انحرافی همه گیر اخیر در مهاجرت نیز در اینجا بحث شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب De Carthage à Lampedusa : La migration en Tunisie