دانلود pdf کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate

[ad_1]

این کتاب آخرین تجزیه و تحلیل را ارائه می دهد ، هرگز در مصر ، در مورد مناطق آب و هوایی کشاورزی. این مطالعه به چگونگی تعدیل الگوی کشت ملی برای غلبه بر تنشهای غیرزیمی ، مانند کمبود آب ، شوری ناشی از تغییر و تغییر آب و هوا می پردازد تا اثرات منفی آن بر تولید مواد غذایی کاهش یابد. برای این منظور ، الگوهای مختلف محصول ارائه می شود. این مطالعه می تواند چارچوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد تا کمیت و کمبود دانش دانش آنها را در مورد روشهایی که می تواند با افزایش تولید مواد غذایی به افزایش امنیت غذایی آنها کمک کند ، کم و پر کند. علاوه بر این ، این مطالعه برای سیاست گذاران مفید است تا به آنها در برنامه ها و سیاست های آینده کمک کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate