دانلود pdf کتاب Critiquing Capitalism Today : New Ways to Read Marx

[ad_1]

این کتاب به طور انتقادی دو مکتب جذاب معاصر اندیشه مارکسیستی را معرفی می کند: خوانش جدید مارکس توسط مایکل هاینریش و ورنر بونفلد و پس از عمل آنتونیو نگری. هر رمان نمایشی ادعا می کند نظریه ارزش مارکس ، اولین طبقه اصلی انتقاد از اقتصاد سیاسی از طریق نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت. امروزه ، مفهوم پردازی “پس از سرمایه داری” از یک محل کار در حال تغییر ، علاقه خود را به پیش بینی های پس از عمل از بحران قابل اندازه گیری ناشی از کار به اصطلاح ناملموس نشان می دهد. با انتقاد از مارکس برای زیر سوال بردن این دفترچه ، انتقاد از سرمایه داری امروز بحث های پیچیده ای را برای تازه واردان در این جریان های نوظهور تفکر انتقادی ، بازنگری مجدد ارزش ، پول ، کار ، طبقه و بحران روشن می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Critiquing Capitalism Today : New Ways to Read Marx