دانلود pdf کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective

[ad_1]

این کتاب روندهای دوقلوی تسخیر دولت و ملت سازی در آفریقا و تلاقی موضوعات مهم محلی و جهانی را که به آن شکل می دهند ، بررسی می کند. این کتاب به موضوعاتی از جمله گسترش نقش سازمانهای غیردولتی ، نفوذ فزاینده کاریزماتیک پنطیکاست ، درگیری های قومی در شرق آفریقا ، شکست صلح اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور سودان و روابط گسترده با آفریقا می پردازد. با اتحادیه اروپا این مقاله ترکیبی از بحث در مورد این مسائل مرزی است که جامعه معاصر آفریقا را شکل می دهد و تحلیل سیاست گذاران برجسته.

[ad_2]

دانلود کتاب Contemporary Issues in African Society : Historical Analysis and Perspective