دانلود pdf کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :

[ad_1]

این کتاب از یک روش تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی برای بررسی مسائل معاصر در صنعت مد پیروی می کند. این مستندات کلاس جهانی در صنعت مد ، از تولید ، بازاریابی تا عملیات است. این مطالعات موردی ، مبتنی بر یک بررسی گسترده ادبیات ، در مورد چالش هایی است که برای فضای کسب و کار فعلی در این صنعت مهم اعمال می شود ، معیارهایی را ارائه می دهد و باعث ایجاد بینش برای پزشکان و همچنین محققانی می شود که مسیرهای آینده را پیشنهاد می کنند. این کتاب به عنوان پیوندی بین نظریه ها و روش های صنعتی است که دانش را برای دانشگاه و بخش خصوصی در صنعت مد ارتقا می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :