دانلود pdf کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016

[ad_1]

این کتاب در مورد آخرین پیشرفت های انرژی زیستی ، از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، اتانول زیستی ، بیومتانیزاسیون ، تجزیه در اثر حرارت ، گازدهی زیست توده ، اجاق های بیوماس و فرایندهای یکپارچه بحث می کند. این مجلد شامل دوره های منتخب ICRABR-2016 است. این محتوا شامل تحقیقات برجسته ای است که برای سازمان های تحقیق و توسعه ، دانشگاهیان و صنعت برای ترویج و مستند سازی تحولات اخیر در زمینه انرژی زیستی برای انواع ذینفعان ضروری است. این کتاب نیاز به سوخت های زیستی و بازار آنها ، موانع و چالش های پیش روی سوخت های زیستی و انرژی های زیستی و استراتژی های آینده مورد نیاز برای پیشبرد ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی زیستی را برجسته می کند. این موضوعات مختلف ، مانند زیست توده و مدیریت انرژی. فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی. فرآیندهای تبدیل بیوشیمیایی ؛ فرآیندهای تبدیل کاتالیستی. فرآیندهای الکتروشیمیایی پسماند تصفیه برای برداشت انرژی؛ و فرآیندهای یکپارچه. این یک منبع ارزشمند برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان و سیاست گذاران در زمینه سوخت های زیستی و انرژی زیستی خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016