دانلود pdf کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes

[ad_1]

این کتاب راهنما مقدمه ای جامع در مورد سیستم های سیاسی همه کشورهای آسه آن و تیمور-لسته از منظر مقایسه ای است. این نهادها ، بازیگران و فرایندهای سیاسی در یازده ایالت را بررسی می کند که شامل دموکراسی ها و همچنین رژیم های خودکامه است. هر مطالعه کشور شامل تجزیه و تحلیل سیستم فعلی دولت ، حزب و سیستم انتخاباتی و ارزیابی دولت ، سیستم حقوقی و دستگاه های اداری آن است. دانشجویان علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای همچنین در مورد فرآیندهای گذار دموکراتیک و استقامت خودکامه و همچنین تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی در هر کشور آشنا می شوند.

[ad_2]

دانلود کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes