دانلود pdf کتاب Community Resilience : Practical Applications to Strengthen Whole Communities in Disaster

[ad_1]

تاب آوری جامعه: کاربردهای عملی برای تقویت کل جوامع در حوادث تئوری تاب آوری و تجزیه و تحلیل تجربی را با درسهایی که از فعالیت های اخیر آموخته شده است برای اجرای و آزمایش استراتژی های تقویت مقاومت در جامعه و اندازه گیری پیشرفت تاب آوری مخلوط کنید. مشارکت های م institutionsسسات و رشته های کلیدی در مورد نقش تئوری و علم تاب آوری در اجرای محلی گنجانده شده است ، که یک چارچوب عملیاتی قوی تر از آنچه قبلاً ارائه شده بود را ارائه می دهد. این کتاب همچنین با ادغام نظریه در جایی که کتابهای درسی عملی این ملاحظات را از دست داده اند ، بحث را افزایش می دهد.

  • یک تعریف مختصر و روشن از اینکه مقاومت جامعه چیست و چرا مهم است ارائه دهید
  • یک رویکرد چند رشته ای ارائه دهید که تئوری تاب آوری جامعه را به علم پیاده سازی تبدیل می کند
  • شامل پوشش بهداشت روان و فاجعه و نقش جوامع ایمانی در تقویت مقاومت جامعه
  • [ad_2]

    دانلود کتاب Community Resilience : Practical Applications to Strengthen Whole Communities in Disaster