دانلود pdf کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :

[ad_1]

این کتاب مهمترین عوامل آسیب پذیری را نشان می دهد و تصویر روشنی از مداخلات احتمالی برای کاهش خطرات ناشی از بلایا در مدارس و جوامع در آذربایجان ارائه می دهد. روش جدیدی برای ارزیابی آسیب پذیری در مراکز کودک ، هم در سطح مدرسه و هم در سطح جامعه ، ایجاد شده است. از این روش می توان برای تعیین آسیب پذیری مدارس و جوامع استفاده کرد. این کتاب یک راهنمای آموزشی است که به تازگی تهیه شده است و به پزشکان کمک می کند تا آموزشهایی را برای سازمانهای دولتی و محلی برگزار کنند. این کتاب بر روی یک منطقه خاص تمرکز دارد ، اما روش پیشنهادی عمومی است و می تواند در جاهای دیگر استفاده شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :