دانلود pdf کتاب Clinical Approaches to Hospital Medicine : Advances, Updates and Controversies

[ad_1]

این کتاب به روزرسانی در مورد اقدامات بالینی اخیر و مروری عمیق در مورد موضوعات انتخابی مربوط به پزشکی بیمارستان را ارائه می دهد. این بخش به چهار بخش تقسیم شده است که موارد بالینی ، اداری ، سیستمی و اخلاقی را بررسی می کند. هر بخش ، فرصت ها ، چالش ها و جهت های بالقوه این فوق تخصص بورژوازی را برجسته می کند. یک موضوع مهم که به طور گسترده مورد بحث قرار می گیرد این است که چگونه بیمارستانها برای هدایت اپیدمی کنونی مواد افیونی فراخوانده می شوند زیرا آنها قادر به پاسخگویی به چالشهای پیچیده ای هستند که از همه تخصصها فراتر رفته است. فصل های دیگر الگوهای عملی جهانی و کاربرد عملی ابزارهای فلسفی را در تمرین روزانه بررسی می کنند. این منبع مدرن آخرین تحقیقات ، روندها و موضوعات مربوط به پزشکی بیمارستان را در اختیار بیمارستان ها ، پرستاران پیشرفته ، دانشجویان و مدیران پزشکی قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Clinical Approaches to Hospital Medicine : Advances, Updates and Controversies