دانلود pdf کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :

[ad_1]

تغییرات آب و هوایی و نوشته های قطب شمال کانادا در حال بررسی تأثیر تغییرات آب و هوا بر فرهنگ ادبی کانادا هستند. تجزیه و تحلیل سخنان در حال تغییر پیرامون کشف کشتی های از دست رفته اکسپدیشن فرانکلین در خدمت برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که از نظر تاریخی انگیزه رویکرد کانادا به قطب شمال بوده و نمایندگی های ادبی را شکل داده است. تغییر اخیر در تحریرهای کانادایی ، به دور از حاکمیت ملی به سمت سرپرستی گردشگر ، در جزئیات قرائت دقیق کتاب «بی حد و مرز» کاتلین وینتر و «حق سرد بودن شیلا وات کلوتی» نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :