دانلود pdf کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :

[ad_1]

این کتاب تأثیر ادغام استراتژی های مدیریت کلاس مربوط به فرهنگ و پویا از نظر آموزشی را در برنامه درسی دوره روش های تبلیغ تبلیغات متوسطه شهری بررسی می کند. این کتاب با پرداختن به مشکل ادغام مدیریت کلاس در زندگی کسانی که یاد می گیرند تأثیر بگذارند آغاز می شود. پس از آن ، چندین مطالعه موردی در مورد دانش آموزان گروه کنترل این مطالعه که دوره های مدیریت کلاس در دوره روش خود نداشته اند ، مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تجربه چالش ها ، دانش آموزان شاهد DCMA را به عنوان چارچوبی ارائه می دهند كه معلمان می توانند از آن یك روش تلفیقی ایجاد كنند. در این کتاب ، دانش آموزان گروه آزمایشی مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و اینکه چگونه آنها در طول دوره آمادگی تحصیلات و در سال اول تدریس خود از چنین دوره تلفیقی بهره مند شده اند.

[ad_2]

دانلود کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :