دانلود pdf کتاب CIM Justification and Optimisation

[ad_1]

این کتاب یک مدل توجیه و بهینه سازی را ارائه می دهد که به اندازه کافی جامع است و می تواند ویژگی های اصلی مورد نیاز برای یک محیط تصمیم گیری پیچیده برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری تولید یکپارچه را به دست آورد. این مدل امکاناتی را برای تعیین کمیت خصوصیات فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب CIM Justification and Optimisation