دانلود pdf کتاب Chromosome Techniques

[ad_1]

این کتابچه راهنمای آزمایشگاهی مطالعه کروموزوم ها در گیاهان ، حیوانات و سیستم های انسانی را شامل می شود که با پروتکل ها و اصول مربوطه سروکار دارد. این الزامات دانشمندان شاغل در آزمایشگاه ها را برآورده می کند و شامل جزئیاتی از مکانیسم عملیاتی استفاده در سطح کروموزوم است.

[ad_2]

دانلود کتاب Chromosome Techniques