دانلود pdf کتاب Chipped Stone Tools in Formative Oaxaca, Mexico : Their Procurement, Production and Use

[ad_1]

ابزار سنگی چاقو خورده از سایت های باستان شناسی می تواند منبع اطلاعات اجتماعی و اقتصادی ساکنان باشد. در این جلد ، نویسنده ویلیام جی پاری تجزیه و تحلیل خود را از ابزارهای سنگی تراشیده شده که در سایت های اولیه و میانی شکل گیری دره اوخاکا ، مکزیک یافت شده است ، ارائه می دهد. قسمت 8 زیر مجموعه زیست شناسی پیش از تاریخ و بشر دره اوخاکا.

[ad_2]

دانلود کتاب Chipped Stone Tools in Formative Oaxaca, Mexico : Their Procurement, Production and Use