دانلود pdf کتاب Chinese Domestic Politics and Foreign Policy in the 1970s

[ad_1]

سیاست داخلی و سیاست خارجی چین در دهه 1970 یک بررسی سیستماتیک از جنبه های منتخب سیاست خارجی پکن را از طریق تحلیل محتوا ، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ، از رسانه ها انجام داد. در اولین مطالعه تصاویر رسانه ها از ایالات متحده و تایوان در سال 1976–77 مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل دوم سیاست داخلی و تجارت خارجی ، 1971–1976. [1, 2]

[ad_2]

دانلود کتاب Chinese Domestic Politics and Foreign Policy in the 1970s