دانلود pdf کتاب China’s Rural Development Road :

[ad_1]

در این کتاب ، تجربیات و مشکلات تجربه شده در سه دهه گذشته از آغاز اصلاحات اقتصادی این کشور در توسعه مناطق روستایی در چین تجربه شده است. بدین ترتیب ، این جنبه های کلیدی از نظر جوامع روستایی چین ، کشاورزان و کشاورزی از منظر توسعه ، مانند سیستم مدیریت کشاورزی ، سیستم مالکیت زمین روستایی ، سیستم مالیاتی و مالیاتی روستایی ، سیستم مالی ، سیستم علوم و فناوری روستایی ساختار مدیریتی ، فقرزدایی ، حفاظت از محیط زیست و غیره روش مورد استفاده ترکیبی از نظریه ها ، قوانین و استراتژی های اساسی با شیوه های توسعه روستایی برای تجزیه و تحلیل داستان های موفقیت و مشکلات مداوم ، بررسی علل هر دو مورد و پیش بینی آینده توسعه روستایی است.

[ad_2]

دانلود کتاب China’s Rural Development Road :