دانلود pdf کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent

[ad_1]

این کتاب مشارکت روزافزون چین در همکاری های امنیتی در آفریقا را بررسی می کند. این جلد از محققان برجسته و نوظهور در این زمینه استفاده می کند و از ترکیبی از بینش های تحلیلی و مطالعات موردی برای پرداختن به پیچیدگی چالش های امنیتی پیش روی چین و قاره استفاده می کند. این مقاله بررسی می کند که چگونه ملاحظات امنیتی بر روابط اقتصادی و اجتماعی فزاینده ای که چین با کشورهای آفریقایی ایجاد کرده است ، تأثیر می گذارد.

[ad_2]

دانلود کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent