دانلود pdf کتاب Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces :

[ad_1]

این کتاب بر تجارب حرکات موقت بین آسیا و اروپا از دیدگاه مهاجران و افراد سیار متمرکز است. این س questionsالات مهمی را ایجاد می کند از جمله: چرا افراد به طور موقت مهاجرت می کنند و این در واقع به چه معناست؟ این مدارها چگونه شکل می گیرند؟ پیامدهای تغییر موقت برای مهاجران و غیر مهاجرها چیست؟ و چگونه روابط و اقدامات فراملی در زمینه مهاجرت موقت مشخص می شود؟ این کتاب با افشای روشها و تجربیات تک تک مهاجران ، بینش مفیدی در مورد درک چالشهایی که در یک دنیای متحرک و متصل به هم پیوسته ایجاد می شود ، ارائه می دهد. این فصل ها نشان می دهد که جنبش های مهاجرت موقت در حال افزایش است: از یک طرف به صورت داوطلبانه ، همانطور که در مهاجرت کارگری ، مهاجرت به سبک زندگی و تحرک دانشجویان بین المللی منعکس می شود ، و از سوی دیگر به صورت غیرارادی که در اشکال مختلف مهاجرت اجباری بیان شده است. به هر حال ، مهاجرت موقت جنبه های سیاسی گوناگونی دارد. پیامدهای حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، از جمله ظهور شبکه ها و روش های فراملی جدید. این کتاب بر اساس یافته های پروژه تحقیقاتی بین المللی مهاجرت فراملی در حال گذار است: ویژگی های تحول پذیر موقت افراد (EURA-NET) ، بودجه هفتمین برنامه چارچوب اتحادیه اروپا برای دوره 2014-2017.

[ad_2]

دانلود کتاب Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces :