دانلود pdf کتاب Carrières, leadership et conflits

[ad_1]

این کتاب سه حوزه روانشناسی کار و کار را مورد توجه قرار داده است. حوزه اول بر مشاغل متمرکز است و درک بهتری از برخی از مکانیزم های ورود به دانشگاه یا خصوصیات ورود به زندگی کاری را فراهم می کند. حوزه دوم مربوط به روشهای مدیریتی است و منعکس کننده کارهای اخیر در زمینه اعمال انواع مختلف رهبری ، تسهیل گر ، توهین آمیز یا کلیشه ای است. نمایندگی های یک رهبر م ،ثر ، پیوندهایی که با عدم درگیری روانشناختی در محل کار حفظ می شود ، از موضوعات بررسی شده است. آخرین مشارکت ها در مواردی است که سلامت روان در محل کار به خطر می افتد ، به عنوان مثال در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت ، آزار و اذیت اخلاقی یا تغییر سازمانی.

[ad_2]

دانلود کتاب Carrières, leadership et conflits