دانلود pdf کتاب Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells :

[ad_1]

این کتاب شامل هشت فصل است که به پایداری تمام زمینه های اصلی تئوری خمش می پردازد. این پایداری سازه ها تحت بارهای مکانیکی و حرارتی و تمام مناطق سازه ، بارگذاری و انواع مواد را پوشش می دهد. می توان فرض کرد که عنصر ساختاری از یک ماده همگن / ​​ایزوتروپیک یا از یک ماده درجه بندی شده عملکردی ساخته شده باشد. سازه ها ممکن است پدیده انشعاب را تجربه کنند و یا مسیر خم شدن را دنبال کنند. این جلد تمام این جنبه ها را با جزئیات توضیح می دهد. این کتاب مستقل است و مفاهیم ریاضی لازم و روش های عددی به گونه ای ارائه شده است که خواننده می تواند مباحث را بر اساس این ابزارهای اساسی به راحتی دنبال کند. این برای افرادی است که تحت بارهای مکانیکی و / یا حرارتی در مناطقی با ثبات ساختاری کار می کنند یا علاقه مند هستند. برخی دانش پایه در مکانیک کلاسیک و تئوری کشش مورد نیاز است.

[ad_2]

دانلود کتاب Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells :