دانلود pdf کتاب Bubba and Squirt's Mayan Adventure

[ad_1]

تمدن مایان باستان! این همان چیزی است که بابا و اسکیرت هنگام سفر در میان گرداب مرموز برای یک ماجراجویی وحشی دیگر ، آن را پیدا می کنند. آنها در آنجا باستان شناسانی روبرو می شوند که آثار بی ارزش را حفاری می کنند. اما شخصی آنها را می دزدد. و برخورد با تیت دونده باعث جادوگری در بابا می شود. الوکس مرموز و یک کشف جدید را بیاندازید ، و همه چیز سخت می شود. آیا بابا و اسکیرت رمز و راز را حل می کنند یا اینکه برای همیشه در جنگل های بلیز گیر می کنند؟

[ad_2]

دانلود کتاب Bubba and Squirt's Mayan Adventure