دانلود pdf کتاب Bruxelles, Brux-out, burn-out : Entretiens avec le mal du siècle – Mieux vaut prévenir que guérir

[ad_1]

از طریق داستان اورسون ، یک روانشناس بالینی که هفت بیمار را برای اولین بار در مشورت می بیند ، نویسنده با حساسیت و هوش محورها و پایین ترین مهمترین مسائل اجتماعی و اجتماعی را در مورد بهزیستی عاطفی و جسمی توسعه می دهد. رایزنی ها در پس زمینه ترافیک در محیط غیرانسانی مدیریت ناسازگار ناب و دیجیتال سازی تمام سرویس ها از طریق نرم افزاری انجام می شود که همیشه کارآمد نیست و می تواند در حجم کارها ادغام شود. می توان از فرسودگی شغلی جلوگیری کرد ، باید از آن جلوگیری کرد و قابل درمان است.

[ad_2]

دانلود کتاب Bruxelles, Brux-out, burn-out : Entretiens avec le mal du siècle – Mieux vaut prévenir que guérir