دانلود pdf کتاب British Temporalities. The Times of Culture and the Culture of Time : Journal for the Study of British Cultures, Vol. 24, No. 2/2017

[ad_1]

آر. اشنایدر: زمان و مطالعه فرهنگ های بریتانیا: مقدمه ای – D. Flothow: Time in the period of the restoration period: ‘Chronotypes’ and ‘Temporal Communities’ – E. Grünkemeier: The Conceptualisation of Time: The Clock Begings to Tick in سرمایه داری صنعتی انگلستان – جی. کریستینیدیس: زمانه روایت های عصر نئولیبرال – سی. سینگر: موقت های بازداشت انگلیس: انتظار مزمن در بازداشتگاه کلنبروک – م. اشمیت: فراتر از آینده: بحران و موقت خطرناک در مکالمه پس از سرمایه داری – بررسی ها.

[ad_2]

دانلود کتاب British Temporalities. The Times of Culture and the Culture of Time : Journal for the Study of British Cultures, Vol. 24, No. 2/2017