دانلود pdf کتاب Briefe aus der Jugend in der NS-Zeit

[ad_1]

ماتیاس بلاژک با این جلد ، نامه های مهم روت بولوین را که به عنوان نمونه قابل درک هستند ، در یک اثر تحریریه ارائه می دهد. روت بولوین در آلمان در دوران نازی بزرگ شد و مانند اکثر دختران هم سن و سال خود ، با ایدئولوژی نازی پرورش یافت. بولوین به عنوان یک دختر و یک زن جوان نامه هایی به والدین خود نوشت که بینشی واقعی از زندگی در دهه های 1930 و 1940 در آلمان ناسیونال سوسیالیست ارائه می داد و از ساده لوحی و نسبتاً سبک بینی یک جوان مرد شهادت می داد. دختر در سال 1936 و 1937 و سرانجام گزارش. مشکلات و مشکلات روزمره روزافزون در طول جنگ از سال 1939. این جلد با جزئیات ارزشمند دانش ما را در مورد زندگی روزمره در کشور نازی تکمیل می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Briefe aus der Jugend in der NS-Zeit