دانلود pdf کتاب Brewing Resistance : Indian Coffee House and the Emergency in Postcolonial India

[ad_1]

در سال 1947 ، استعمارزدایی نوید زندگی بهتر کشاورزان ، کارگران ، دانشجویان ، دالیت ها و اقلیت های مذهبی هند را داد. با این حال ، تا دهه 1970 ، این وعده هنوز محقق نشده بود. چندین گروه برای عدالت اجتماعی جنگیدند ، اما در پاسخ ، نخست وزیر ایندیرا گاندی قانون اساسی و به همراه آن آزادی های مدنی را به حالت تعلیق درآورد. امید به استعمارزدایی که منجر به سرخوردگی در دوره پسااستعماری شده بود ، به سرعت به یک کابوس تبدیل شد. در این کتاب ، کریستین پلیس داستان کمی شناخته شده از جنبش مقابله با شرایط اضطراری را روایت می کند ، همانطور که توسط قهوه خانه هند در دهلی نو مشاهده می شود ، براساس شواهد تازه کشف شده و تاریخ شفاهی با مردانی که جنبش مقابله با شرایط اضطراری را رهبری می کردند.

[ad_2]

دانلود کتاب Brewing Resistance : Indian Coffee House and the Emergency in Postcolonial India