دانلود pdf کتاب Brain Instruction Manual

[ad_1]

مغز انسان ، که برای ما بسیار مهم است ، پیچیده ترین و در عین حال بزرگترین محصول روی زمین است و حتی در این لحظه ، زندگی شما کم کم تغییر می کند ، بسته به اینکه مغز شما در مورد آنچه در اطراف شما اتفاق می افتد فکر می کند و عمل می کند . متأسفانه ، سیستم ، نقش آن ، اصل عمل و درمان مغز خود شناخته شده نیست و مکان های کمی آموزش داده می شود. این کتاب شامل دستورالعمل های خاصی در مورد نحوه کار ، نحوه درمان و نحوه استفاده از آن است. موثرتر و چگونه شادتر بودن من مطمئن هستم که این کتاب شما را به بعد جدیدی سوق خواهد داد. نوشته شده توسط آنتونی آن در محتوای KOREA 1. بزرگترین محصول روی زمین2. تمدن کنونی نتیجه مغز انسان است. مغز انسان هنوز در حال تکامل است. راز استرس انسانی 5. استرس یک برخورد فکری است. نقطه شروع مغز انسان 7. تکامل ابتکاری مغز انسان: کشف “خود” 8. ساختار مغز انسان 9. اولین راه رفتن 10. راه دوم رفتن 11. راه سوم رفتن 12. مغز ذهن 13. آگاهی شگفت انگیز 14. شرودینگر se kat15. ذره آگاه 16. آخرین راه رفتن

[ad_2]

دانلود کتاب Brain Instruction Manual