دانلود pdf کتاب Book of Daniel : An Annotated Bibliography

[ad_1]

‘کتاب دانیل’ این کتاب یک کتابشناسی تفسیری است ، یکی از مجموعه کتابشناسی کتابهای کتاب مقدس است. این اولین قسمت از مجموعه کتابشناسی است که در مقدمه این مجموعه شرح داده شده است ، در این مورد در کتاب دانیال در عهد عتیق (OT) یا کتاب مقدس عبری fTanakh. دیدگاه مسیحی و همچنین دیدگاه های اعتقادی. این کتابشناسی باید برای دانشجویان و دانشکده ها ، برای افراد غیر روحانی و متخصص ، برای گروه های مذهبی و دانشگاهی ، برای تحصیلات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ارزش داشته باشد. این امر باید به عنوان کارهای مرجع در کتابخانه ها برای عموم ، دانشگاه و گروه های مذهبی و همچنین افراد نقش مهمی ایفا کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Book of Daniel : An Annotated Bibliography