دانلود pdf کتاب Bochumer Kirche im Luftkrieg 1939-1945

[ad_1]

این اسناد به موضوعی که کمتر مورد بحث قرار می گیرد اختصاص یافته است: رفتار کلیسا در طول جنگ از 1939 تا 1945 ، با ذکر مثال از سنتود منطقه بوخوم. اظهارات كلیسایی در مورد جنگ ، به ویژه در مورد بمباران متفقین در شهرهای منطقه روهر ، در متن جنگ ایدئولوژیك و عملی سیستم نازی قرار می گیرد. شهادت افراد تحت تأثیر جنگ بمباران رنج شخصی و عمومی آنها را در یک جنگ فزاینده کامل نشان می دهد. اگرچه کلیسا اساساً با جنگ موافق است ، اما صدای انتقادی از کشیشان منفرد نیز وجود دارد که کل تصویر را متمایز می کند. این کلیسا به طور فزاینده ای در کشور نازی به یک وجود طاقچه تبدیل می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Bochumer Kirche im Luftkrieg 1939-1945