دانلود pdf کتاب Bayesian Networks for Reliability Engineering

[ad_1]

این کتاب یک مرور کلی در زمینه استفاده از شبکه های بیزی در قابلیت اطمینان در دهه گذشته ارائه می دهد. شبکه بیزی (BN) یکی از قدرتمندترین مدل ها در بازنمایی و استخراج دانش احتمالی قلمداد می شود و به طور فزاینده ای در زمینه قابلیت اطمینان استفاده می شود. پس از تمرکز بر روی سیستم های مهندسی ، سپس کتاب در مورد دوازده موضوع مهم در روش های قابلیت اطمینان مبتنی بر BN ، مانند مدل سازی ساختار BN ، مدل سازی پارامتر BN ، استخراج BN ، اعتبار سنجی و تأیید بحث می کند. به همین ترتیب ، این یک منبع ارزشمند برای محققان و پزشکان در زمینه مهندسی قابلیت اطمینان است.

[ad_2]

دانلود کتاب Bayesian Networks for Reliability Engineering