دانلود pdf کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development

[ad_1]

این کتاب به پیامدهای ورود دولت ها و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم می پردازد. به اصطلاح “تقلا جدید برای آفریقا” در سال 2000 نشان داد که چقدر شرایط زندگی آفریقا تحت تأثیر چرخه های رونق مداوم تحت تأثیر قرار می گیرد ، و کیفیت زندگی در حال حاضر به تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی چه میزان بستگی دارد . . نویسنده با الگوبرداری از شبکه جهانی تولید بوکسیت و آلومینیوم ، بر جنبه های سیاسی اجتماعی این وابستگی متمرکز است ، که با انجام یک سری مصاحبه با ذینفعان مختلف به این مهم دست می یابد.

[ad_2]

دانلود کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development