دانلود pdf کتاب Basics Brandschutz

[ad_1]

در نظر گرفتن موارد مربوط به حفاظت از آتش قسمت مهمی در برنامه ریزی ساختمان است. این شامل اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند از ایجاد آتش سوزی جلوگیری کند و همچنین اقدامات احتیاطی که افراد را قادر می سازد تا از یک ساختمان و آتش نشانی برای مهار آتش صرفه جویی کنند. حفاظت از آتش به شدت با الزامات قانونی مشخص می شود ، همچنین این یک بخش اساسی از پروسه ساخت پروانه است. با این حال ، برای کار معماران ، درک پیشینه و طرز تفکر حفاظت از آتش سوزی پیشگیرانه مهم است تا بتوانید از همان ابتدا آن را در برنامه ریزی خود ادغام کنید. اصول اساسی حفاظت از آتش ، این دانش را مستقل از مقررات می دهد و روابط اساسی را در برنامه ریزی حفاظت از آتش توضیح می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Basics Brandschutz