دانلود pdf کتاب Barbarians at the Gate: Studies in Language Attitudes

[ad_1]

مطالعه نگرشهای زبانی ، بررسی اعتقادات بیان شده درباره ماهیت زبان و کاربردهای مختلف آن ، چگونگی وجود و ادامه این نگرشها و چگونگی شکل دادن این نگرشها به کنش و سیاست اجتماعی است. مطالعه نگرشهای زبانی درک ما از موضوعات نژادی ، طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی ، کلیشه های فرهنگی ، مسائل آموزشی ، زبان شناسی عامیانه و اخیراً فرهنگ عامه را روشن ساخته است. این جلد بررسی چهار تقاطع در تحقیقات مربوط به نگرش های زبانی است: اقتدار ، وابستگی ، اصالت و جایگاه. در هر بخش ، همكاران ابعاد جدیدی را برای مطالعه نگرشهای زبانی معرفی می كنند ، در حالی كه مثالهایی از روشهایی را می خوانند كه مطالعه نگرشهای زبانی می تواند اطلاعات ما را از تنوع زبانی آگاه و شكل دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Barbarians at the Gate: Studies in Language Attitudes