دانلود pdf کتاب Banques en Afrique centrale : problématiques organisationnelles

[ad_1]

این کتاب منطق سازمانی داخلی و روابط اجتماعی بانک های فعال در آفریقای مرکزی را بررسی می کند. این یک منطق فرا رشته ای در علوم اجتماعی است که زمینه شروع آن مدیریت است و از رویکرد همکاری بین دانشگاهیان و متخصصان حمایت می کند. لقاح متقابل نویسنده به پرداختن به موارد دیگری غیر از موارد مربوط به مدیریت اطلاعات ، دیجیتالی سازی ، مسئولیت اجتماعی ، آموزش مشتری ، مدیریت ریسک ، استانداردها ، فرصت طلبی سهامداران ، ریاکاری سازمانی ، سرمایه گذاری فناوری ، حاکمیت قومی و مسائل پیچیده یا دیالکتیکی تصمیم گیری کمک می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Banques en Afrique centrale : problématiques organisationnelles