دانلود pdf کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician

[ad_1]

جوزف بالسامو ، یک پزشک ، جادوگر توانا ، استاد بزرگ نظم ماسونی ، که شبکه دسیسه های او بسیاری از شخصیت های تأثیرگذار بالاترین جامعه کشورهای اروپایی را شامل می شود. بزامو توانست به سرنوشت افراد دیگر فرمان دهد ، یک جادوگر بود و در راس جامعه مرموز حاکم بر جهان بود – ماسونوف. همه چیز تابع اوست: زمان ، مردم ، وقایع ، به جز یكی – همسر محبوبش ، لورنزا زیبا.

[ad_2]

دانلود کتاب Balsamo, the Magician : Or, The Memoirs of a Physician